Відеозаняття: «Теорія та практика управлінського обліку»

З 19 жовтня 2023 року відповідно до нового Положення про безперервне професійне навчання аудиторів №400 (зі змінами внсееними згідно з Наказом Міністерства Фінансів №447 від 21.08.2023) записи занять не зааховуються в безперевне професійне навчання аудиторів, але ми рекомендуємо використовувати для проведення внутрішньофірмової підготовки кадрів та їх підвищення кваліфікації, а також як методичний матеріал.

Illustration

Програма освітнього заходу:

 1. Сутність, джерела та призначення управлінської інформації2. Системи і методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)3. Бюджетування4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку5. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських та інвестиційних рішень

Деталі участі

Тривалість: 40 годин

Лектор: Рената Коршикова

Форма проведення: відеозапис

Вартість: 2750 грн.

Про лектора

Illustration

Коршикова Рената Сергіївна

Кандидат економічних наук, доцент, DipIFR (Rus), CIMA P1В.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингуГарант освітньої-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти "Облік і аудит" за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".
Більше 20 років займається питаннями управлінського обліку, фінансової звітності, МСФЗ.
З 2015 р. і до цього часу є викладачем англомовної освітньої програми «Облік і аудит» на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» в КНЕУ.
Дипломи та сертифікати:- сертифікований т'ютор інститута професійних фінансових менеджерів (IPFM) у 2006-2007 та 2018-2020 роках.- диплом з міжнародної фінансової звітності Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), DipIFR (Rus) (2011 р.).- диплом з фінансового менеджменту Міжнародного інституту фінансових бухгалтерів (IFА), реєстраційний номер 203046/10/1 (2012 р.). Є автором та співатором понад 80 наукових праць та навчальних видань, серед них 1 монографія, 1 підручник та 7 навчальних посібників (з грифом МОН), 40 статей у фахових та зарубіжних виданнях, тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Про відеозаняття

Практичне значення для аудиторів

Програма спрямована на оволодіння та/або поглиблення знань щодо методів виявлення, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінським персоналом підприємств для планування, оцінки і контролю результатів діяльності. Програма має значну користь практики планування та виконання аудиторських завдань та сприяє підвищенню якості аудиторських послуг. 

Основні завдання навчання за програмою

● вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства; ● надбання та/або розвиток умінь використовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькуляції з метою оцінки ефективних прийнятих управлінським персоналом рішень;● отримання практичних навиків застосування методів виявлення, накопичення, аналізу, підготовки, та інтерпретації інформації, що використовується управлінським персоналом підприємств для планування, оцінки і контролю результатів діяльності.

Очікувані результати навчання

● уміння ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання облікових даних для узагальнення економічної інформації;● ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств;● володіти методами обліку за повними, неповними і нормативними витратами;● володіти методикою і технікою аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку;● здійснювати групування витрат за різними ознаками і напрямками; ● визначати функцію витрат; ● аналізувати взаємозв’язок і залежність витрат, обсягу діяльності і прибутку;● аналізувати релевантну інформацію для прийняття управлінських та інвестиційних рішень; ● аналізувати інформацію операційних і фінансових бюджетів.

Програма заходу

 • Тема 1. Сутність, джерела та призначення управлінської інформації

  Управлінський облік як складова процесу управління. Роль та місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту. Взаємозв’язок системи обліку та функцій управління. Поняття управлінського обліку. Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.
  Класифікація витрат за різними ознаками. Місце та роль витрат виробництва у складі витрат діяльності підприємств. Склад витрат виробництва. Характер реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Поведінка змінних, постійних та змішаних витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Визначення коефіцієнта реагування витрат. Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна характеристика.

 • Тема 2. Системи і методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

  Сутність і зміст обліку виробничих витрат. Об’єкти витрат і об’єкти калькулювання. Класифікація систем і методів обліку витрат і калькулювання та їх коротка характеристика. Особливості обліку і розподілу витрат допоміжних виробництв. Проблема розподілу виробничих накладних витрат.
  Калькулювання в системі абсорпшен костинг (повна виробнича собівартість). Формування маржинальної собівартості виробленої та реалізованої продукції (послуг). Узгодження фінансового результату, отриманого в системі абсорпшен костинг та в системі маржинальної собівартості. Сутність та етапи попроцесного калькулювання (метод АВС). Особливості обліку пропускної спроможності. Облік спільних витрат у комплексних виробництвах. Сутність підходу «точно у строк» (JIT) та його вплив на методи обліку собівартості. Облік екологічних витрат підприємства. Значення обліку витрат на забезпечення якості.
  Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання. Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу. Організація нормативного господарства підприємства і складання нормативних калькуляцій. Облік зміни норм. Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм та його використання його результатів при застосуванні методу управління «за відхиленнями».
  Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття про трансфертні ціни та їх застосування. Функції та методи визначення трансферних цін. Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу.

 • Тема 3. Бюджетування

  Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і функції. Види і форми бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів. Порядок складання і призначення бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету придбання і використання матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету.

 • Тема 4. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

  Мета, завдання та зміст аналізу «витрати-обсяг-прибуток». Припущення аналізу «витрати-обсяг-прибуток». Методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток». Визначення точки беззбитковості, запасу міцності, операційного важеля та інших аналітичних показників. Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу діяльності. Графічні методи аналізу. Аналіз чутливості прибутку до зміни різних параметрів діяльності підприємства.

 • Тема 5. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських та інвестиційних рішень

  Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття рішень. Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш оптимального з них. Використання аналізу «витрати-обсяг-прибуток» у процесі прийняття рішень. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова від спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегмента; формування оптимальної виробничої програми; ціноутворення тощо.
  Особливості рішень стосовно капітальних інвестицій та їх відмінність від поточних ( операційних ) рішень. Стадії бюджетування капітальних інвестицій. Визначення втрат і вигід, пов’язаних зі здійсненнім проектів капітальних інвестицій. Методи оцінювання проектів капітальних інвестицій на основі чистої теперішньої вартості та внутрішньої норми прибутковості. Методи , що не враховують вартості грошей з урахуванням часу : період окупності і облікова норма прибутковості. Особливості оцінювання інвестиційних проектів за умов обмеженого фінансування.

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь у заході та очікуй посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Матеріали заходу завантажуються. 

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для перегляду відеозанять. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

Зареєструватися на відеозаняття

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.