Освітній захід: «Організація і методика реалізації функціональних завдань аудиторського комітету»

Illustration
Illustration

Програма освітнього заходу:

1. Правові засади створення та функціональні завдання аудиторського комітету2. Огляд вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності3. Організація внутрішнього контролю та процес управління ризиками4. Професійна етика та вимоги незалежності під час виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансових звітів5. Огляд вимог Міжнародних стандартів аудиту щодо виконання завдань з аудиту фінансових звітів.

Деталі участі

Тривалість: 40 годин

Організатор: ТОВ "Статус-Харків"

Форма проведення: 10,11,17,18,24 квітня, 01,02,06,08,16 травня о 10 годині з використанням платформи Zoom

Вартість: 4900 грн.Приведи клієнта та отримай знижку 50%

Викладачі

Illustration

Оксана Параскева

Радник з питань корпоративного врядування, співавторка Національного кодексу корпоративного врядування, законодавчих актів з питань корпоративного врядування, співавтор нової редакції Закону України "Про акціонерні товариства"

Illustration

Юлія Слободяник

д.е.н., професор, заступник завідувача кафедри аудиту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, сертифікований аудитор

Illustration

Тетяна Іщенко

Кандидат CFA III рівня, FССА, Сертифікований аудитор, Партнер з аудиту/консультант з управління/керівник проектів

Практичне значення для фахівців

Програма має значну практичну користь для актуалізація та поглиблення знань з організації роботи та виконання функціональних завдань членами аудиторського комітету підприємств.

Основні завдання навчання за програмою

- розкриття змісту функціональних завдань аудиторського комітету та принципів організації його роботи;- розкриття принципів і методів складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;- розгляд вимог МСА до процесів оцінки клієнтів, прийняття та планування завдання, документування виконання процедур оцінки ризиків, вивчення бізнесу клієнта, вивчення та оцінки системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання;- розгляд вимог МСА до змісту та оформлення звіту аудитора та додаткових звітів аудиторським комітетам;- розкриття основоположних етичних принципів професійних бухгалтерів та вимог щодо незалежності;- розкриття принципів побудови систем внутрішнього контролю та способів управління ризиками.

Очікувані результати навчання

- застосовувати принципи підготовки фінансових звітів за МСФЗ до визнання, оцінки подання елементів фінансових звітів та розкриття інформації;- належного обґрунтування професійного судження щодо облікових оцінок та облікової політики, які використовуються під час складання фінансової звітності;- організовувати моніторинг процесу складання фінансової звітності;- надавати рекомендації і пропозиції щодо забезпечення достовірності інформації у фінансовій звітності;- обґрунтовувати рішення щодо можливості (відмови) укладання договору з суб’єктом аудиторської діяльності на виконання завдання з обов’язкового аудиту;- виконувати процедури оцінки ризиків та визначати мету подальших аудиторські процедури;- обґрунтовувати суттєвість на рівні фінансової звітності та суттєвість для виконання аудиторських процедур;- аналізувати виявлені викривлення у фінансових звітах;- обґрунтовувати аудиторську думку та приймати рішення щодо необхідності її модифікації;- визначати перелік питань, які наводяться у додатковому звіті до аудиторського комітету;- ідентифікувати обставини, що створюють загрози щодо основоположних етичних принципів та незалежності аудиторів;- проводити моніторинг виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності;- ідентифікувати та оцінювати ризики підприємства;- аналізувати структуру систем внутрішнього контролю та проводити оцінку ефективності функціонування системи внутрішнього контролю підприємства;- організовувати тендери на обрання суб'єктів аудиторської діяльності для виконання завдання з обов’язкового аудиту.

Програма заходу

 • Тема 1. Правові засади створення та функціональні завдання аудиторського комітету

  Роль аудиторських комітетів і основні принципи їх діяльності. Вимоги Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до формування аудиторських комітетів і організації їх роботи. Види аудиторських комітетів та їх склад. Основні функціональні завдання аудиторського комітету. Організація роботи аудиторського комітету. Взаємодія аудиторського комітету із зацікавленими сторонами: із підрозділами внутрішнього аудиту, з вищим керівництвом та іншими зацікавленими сторонами.

 • Тема 2. Огляд вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності

  Концептуальна основа фінансової звітності та вимоги до подання фінансових звітів за МСФЗ. Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансового звітування. Застосування оцінок за справедливою вартістю та окремі питання розкриття інформації у примітках до МСФЗ звітності. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з основними засобами та нематеріальними активами. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з інвестиційною нерухомістю, активами утримуваними для продажу, зменшення корисності активів. Вимоги МСФЗ до відображення орендних операцій. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з фінансовими інструментами. Вимоги МСФЗ до відображення доходів від договорів з клієнтами. Вимоги МСФЗ до відображення окремих зобов’язань. 

 • Тема 3. Організація внутрішнього контролю та процес управління ризиками

  Огляд світового досвіду щодо організації внутрішнього контролю. Вимоги до внутрішнього контролю у світовій практиці до публічних компаній. Моделі внутрішнього контролю. Модель COSO: базові принципи та обмеження, компоненти внутрішнього контролю. Організація внутрішнього контролю для цілей підготовки фінансових звітів. Периметр системи внутрішнього контролю. Твердження керівництва у фінансових звітах та аналіз ризиків. Процедури контролю та їх характеристики. Контролі на рівні корпорації. Загальні ІТ-контролі. Документування ризиків та процедур контролю. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю. Ефективність дизайну та операційна ефективність процедур контролю. Методи тестування процедур контролю. Вибірка для тестування процедур контролю. Аналіз виявлених недоліків. 

 • Тема 4. Професійна етика та вимоги незалежності під час виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансових звітів

  Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Стандарти аудиту.
  Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів. Обов'язки управлінського персоналу та аудиторів щодо дотримання законодавства під час аудиту фінансової звітності. Основоположні принципи етики професійних бухгалтерів та концептуальної основи. Виявлення, оцінювання та реагування на загрози дотримання основоположних етичних принципів. Обговорення та оцінка ефективності наявних застережних заходів. Міжнародні стандарти незалежності. Вимоги щодо незалежності до аудиторів відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

 • Тема 5. Огляд вимог Міжнародних стандартів аудиту щодо виконання завдань з аудиту фінансових звітів

  Змінена міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Передумови та характеристики завдань з надання впевненості. Рівні та типи впевненості. Види завдань з надання впевненості. Мета та загальні принципи аудиту.
  Поняття та складові аудиторського ризику. Поняття суттєвості в аудиті. Поняття шахрайства та помилки. Відповідальність управлінського персоналу та аудиторів щодо шахрайства та помилок. Процедури повідомлення про шахрайство та помилки та обставини, за яких аудитор повинен відмовитись від завдання.
  Дослідження середовища функціонування підприємства в процесі аудиту. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю.
  Отримання, прийняття та продовження аудиторських завдань. Узгодження умов виконання завдань з аудиту.
  Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази. Поняття про аудиторські докази та вимоги до них. Процедури отримання аудиторських доказів.
  Оцінка результатів виконаного завдання та викривлень, ідентифікованих під час аудиту. Повідомлення інформації з питань аудиту. Рекомендації щодо дій, які має здійснити аудитор у разі висловлення модифікованої думки в аудиторському звіті. Рекомендації щодо змісту звітів тим, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінському персоналу.
  Форми аудиторської думки щодо фінансової звітності. Визначення форми та змісту немодифікованого аудиторського звіту та оцінка доцільності немодифікованої думки у звіті аудитора в певних обставинах. Визначення та оцінка факторів та обставин, які слід враховувати при формуванні аудиторської думки в тій чи іншій ситуації, та обґрунтування аудиторські думки результатами аудиторських процедур.
  Аудиторський звіт щодо фінансової звітності. Структура аудиторського звіту.

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату. 

2

Оплата рахунку та участь у заході

Сплатіть за участь у заході та за день до проведення заходу очікуйте посилання на участь з використанням платформи Zoom.

3

Отримання сертифікату

Протягом тижня з моменту проведення заходу на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного заходу. Якщо лист так і не дійшов - напишіть нам, ми його обов'язково продублюємо!  

Зареєструватися на захід

Реєстрація на:*

Код заходу:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.