Освітній захід: «Організація процесу виконання завдань з аудиту фінансових звітів та управління його якістю»

З 19 жовтня 2023 року відповідно до нового Положення про безперервне професійне навчання аудиторів №400 (зі змінами внсееними згідно з Наказом Міністерства Фінансів №447 від 21.08.2023) записи занять не зааховуються в безперевне професійне навчання аудиторів, але ми рекомендуємо використовувати для проведення внутрішньофірмової підготовки кадрів та їх підвищення кваліфікації, а також як методичний матеріал.

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Програма освітнього заходу:

1. Аудиторська діяльність та її регулювання;2. Аудит як складова завдань з надання впевненості;3. Аудиторський ризик та суттєвість;4. Внутрішній контроль та оцінка ризиків суттєвих викривлень;5. Прийняття та планування завдання з аудиту;6. Аудиторські докази та процедури їх отримання;7. Особливості отримання доказів в окремих сегментах аудиту;8. Документування процесу аудиту та аудиторський звіт;9. Система управління якістю на рівні аудиторської фірми;10. Процес управління ризиками та їх вплив на досягнення цілей якості.

Деталі участі

Тривалість: 40 годин

Форма проведення: відеозаняття

Вартість: 2150 грн.

Викладачі

Illustration

Зацерковна Тетяна Миколаївна 

заслужений економіст України, DipIFR(AССА), сертифікований аудитор (номер в реєстрі 100857), директор з аудиту аудиторської фірми ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», Член Ради АПУ

Illustration

Ніколаєва Олена Іванівна

директор департаменту контролю якості ТОВ "Крестон Україна", IFA (МСФЗ), Член Ради АПУ

Illustration

Проскура Катерина Петрівна

д.е.н., сертифікований аудитор ACCA DipIFR, головний науковий співробітник ЛЕД «Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України

Illustration

Рядська Валентина Володимирівна

д.е.н., директор ТОВ "АФ "СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ"

Кому буде корисно:

● аудиторам, керівникам аудиторських компаній;● асистент аудитора/кандидат в аудитори/студент.

Переваги участі: 

● 40 ак.години якісного контенту; ● велика кількість практичних прикладів;● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття.

Програма заходу

 • Тема 1. Аудиторська діяльність та її регулювання

  Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Стандарти аудиту. Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів. Обов'язки управлінського персоналу та аудиторів щодо дотримання законодавства під час аудиту фінансової звітності. Основоположні принципи етики професійних бухгалтерів та концептуальної основи. Виявлення, оцінювання та реагування на загрози дотримання фундаментальних принципів. Обговорення та оцінка ефективності наявних застережних заходів. Етичні наслідки для зовнішнього аудитора, який надає неаудиторські послуги клієнту з аудиту, включаючи послуги внутрішнього аудиту. Обставини, за яких аудитори можуть нести професійну відповідальність. Незалежність аудиторів та аудиторських фірм.

 • Тема 2. Аудит як складова завдань з надання впевненості

  Змінена міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Передумови та характеристики завдань з надання впевненості. Рівні та типи впевненості (обґрунтований, обмежений, позитивний, негативний), що надається залежно від оцінюваного предмету, використаних критеріїв, застосованих процедур та якості та кількості отриманих доказів. Види завдань з надання впевненості. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом та оглядом історичної фінансової інформації, та супутніх послуг. Мета та загальні принципи аудиту.

 • Тема 3. Аудиторський ризик та суттєвість

  Поняття та складові аудиторського ризику. Оцінювання бізнес ризиків, аудиторських ризиків та ризиків суттєвого викривлення для даного завдання.
  Поняття суттєвості в аудиті. Вимоги стандартів аудиту до визначення суттєвості. Визначення суттєвості та суттєвості виконання завдання.
  Поняття шахрайства та помилки. Відповідальність управлінського персоналу та аудиторів щодо шахрайства та помилок. Визначення та розробка заходів у відповідь на обставини, які вказують на ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Питання, які слід розглянути, та процедури, які слід виконати для розслідування фактичних та / або потенційних викривлень у певній ситуації. Процедури повідомлення про шахрайство та помилки та обставини, за яких аудитор повинен відмовитись від завдання.

 • Тема 4. Внутрішній контроль та оцінка ризиків суттєвих викривлень

  Дослідження середовища функціонування підприємства в процесі аудиту. Поняття та складові внутрішнього контролю, його цілі, методи та функції. Методи документування внутрішнього контролю. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю.

 • Тема 5. Прийняття та планування завдання з аудиту

  Отримання, прийняття та продовження аудиторських завдань. Узгодження умов виконання завдань з аудиту. Питань, які слід розглянути, та процедури, які аудиторська фірма повинна виконати перед прийняттям та продовженням відносин з клієнтом та конкретного завдання.
  Стратегія аудиту. План аудиту. Програма аудиту. Використання аналітичних процедур при плануванні завдання. Врахування результатів процедур оцінки ризиків при складанні відповідної стратегії аудиту.

 • Тема 6. Аудиторські докази та процедури їх отримання

  Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази. Поняття про аудиторські докази та вимоги до них. Процедури отримання аудиторських доказів. Аудиторські процедури (включаючи процедури по суті та тестування заходів контролю), необхідні для того, щоб отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі з визначених джерел для підтвердження тверджень та розкриття інформації у фінансовій звітності. Застосування аналітичних процедур до фінансової та нефінансової інформації. Методи вибору елементів для проведення тестування з метою отримання аудиторських доказів.

 • Тема 7. Особливості отримання доказів в окремих сегментах аудиту

  Отримання доказів при виконанні першого завдання з аудиту щодо залишків на початок періоду. Процедури планування першого завдання аудиту.
  Використання роботи внутрішніх аудиторів. Врахування оцінки відділу внутрішнього аудиту при плануванні та результати зовнішнього аудиту.
  Використання роботи експерта. Використання пояснень та письмових запевнень управлінського персоналу. Процедури врахування законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємства в процесі аудиту фінансових звітів.
  Процес перевірки облікових оцінок та оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації.
  Оцінка впливу на звітність операцій із пов’язаними сторонами. Процедури аудиту стосовно пов’язаних сторін та операцій з ними. Обставини, які можуть свідчити про існування невстановлених пов'язаних сторін, та рекомендації щодо відповідних процедур аудиту.
  Аналіз впливу подальших подій на оцінку достовірності показників звітності. Процедури для виявлення подальших подій, які можуть вимагати коригування або розкриття у фінансовій звітності даного суб'єкта господарювання.

 • Тема 8. Документування процесу аудиту та аудиторський звіт

  Види робочої документації та вимоги до її складання.
  Оцінка результатів виконаного завдання та викривлень, ідентифікованих під час аудиту. Використання аналітичних процедур на етапі завершення в рамках остаточного огляду. Оцінка того, чи планувалося та виконувалось завдання згідно з міжнародними стандартами аудиту. Оцінка того, чи відповідають видані звіти обставин завдання. Оцінка в рамках остаточного огляду окремих питань (наприклад, суттєвість, ризик, відповідність концептуальній основі) та зібраних аудиторських доказів на предмет того, чи були отримані прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі. Обґрунтування необхідності огляду контролю якості виконання певного завдання та рекомендації щодо додаткових процедур або дій, необхідних в наданих обставинах.
  Повідомлення інформації з питань аудиту. Рекомендації щодо дій, які має здійснити аудитор у разі висловлення модифікованої думки в аудиторському звіті. Рекомендації щодо змісту звітів тим, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінському персоналу.
  Форми аудиторської думки щодо фінансової звітності. Визначення форми та змісту немодифікованого аудиторського звіту та оцінка доцільності немодифікованої думки у звіті аудитора в певних обставинах. Визначення та оцінка факторів та обставин, які слід враховувати при формуванні аудиторської думки в тій чи іншій ситуації, та обґрунтування аудиторські думки результатами аудиторських процедур.
  Аудиторський звіт щодо фінансової звітності. Структура аудиторського звіту. Вплив порівняльних даних у фінансових звітах на форму аудиторської думки. Відповідальність аудитора щодо відповідних показників, порівняльної фінансової звітності та «іншої інформації».
  Припущення про безперервність діяльності. Оцінка подій або умов, що можуть свідчити про існування суттєвої невизначеності стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і визначення факторів, які можуть зменшити вплив таких подій та умов. Оцінка адекватності розкриття інформації у фінансовій звітності, що стосується принципу безперервної діяльності, та пояснення наслідків для аудиторського звіту питання безперервної діяльності.
  Вплив іншої інформації в документах, що містять перевірені фінансові звіти, на форму аудиторської думки. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань.

 • Тема 9. Система управління якістю на рівні аудиторської фірми

  Основні зміни та перехід від елементів системи контролю якості до інтегрованого підходу в системі управління якістю. Інтеграція компонентів системи управління якістю. Управління та лідерство в контексті загальної відповідальності за управління якістю.

 • Тема 10. Процес управління ризиками та їх вплив на досягнення цілей якості

  Ризик-орієнтований підхід в системі управління якістю. Встановлення цілей якості. Процес управління ризиками та їх вплив на досягнення цілей якості. Розробка та виконання заходів з моніторингу. Оцінка результатів та виявлення невідповідностей. Реагування на виявленні невідповідності. Повідомлення про результати. Оформлення процесу моніторингу та виправлення невідповідностей.

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь у заході та очікуй посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Матеріали заходу завантажуються. 

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для перегляду відеозанять. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

Зареєструватися на відеозаняття

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.