Методичний матеріал за напрямом «Корпоративне управління»

Ми рекомендуємо аудиторським компаніям використовувати наші методичні матеріали при складанні внутрішньофірмових планів з підготовки персоналу та підвищення його кваліфікації.

* - застосовується знижка 15% при замовленні відеозаписів на суму ≥ 5 000 грн.

1

Новації Закону України «Про акціонерні товариства»

 • Програма методичниго матеріалу

  1. Огляд основних новацій Закону України «Про акціонерні товариства».
  2. Огляд основних новацій для ТОВ.
  3. Нова модель корпоративного врядування. Система управління акціонерним товариством.
  4. Новації щодо органів управління акціонерного товариства.
  5. Зміни підходів до відповідальності посадових осіб.
  6. Зміни щодо організації роботи органів управління акціонерного товариства.
  7. Питання підходу для побудови внутрішнього контролю. Внутрішній та зовнішній аудит. Взаємодія з Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
  8. Новації щодо розкриття інформації в АТ.

Тривалість: 4 годиниВартість:* 400 грн.

2

Організація і методика реалізації функціональних завдань аудиторського комітету

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Правові засади створення та функціональні завдання аудиторського комітету
  Роль аудиторських комітетів і основні принципи їх діяльності. Вимоги Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до формування аудиторських комітетів і організації їх роботи. Види аудиторських комітетів та їх склад. Основні функціональні завдання аудиторського комітету. Організація роботи аудиторського комітету. Взаємодія аудиторського комітету із зацікавленими сторонами: із підрозділами внутрішнього аудиту, з вищим керівництвом та іншими зацікавленими сторонами.

  Тема 2. Огляд вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності
  Концептуальна основа фінансової звітності та вимоги до подання фінансових звітів за МСФЗ. Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансового звітування. Застосування оцінок за справедливою вартістю та окремі питання розкриття інформації у примітках до МСФЗ звітності. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з основними засобами та нематеріальними активами. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з інвестиційною нерухомістю, активами утримуваними для продажу, зменшення корисності активів. Вимоги МСФЗ до відображення орендних операцій. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з фінансовими інструментами. Вимоги МСФЗ до відображення доходів від договорів з клієнтами. Вимоги МСФЗ до відображення окремих зобов’язань.

  Тема 3. Організація внутрішнього контролю та процес управління ризиками
  Огляд світового досвіду щодо організації внутрішнього контролю. Вимоги до внутрішнього контролю у світовій практиці до публічних компаній. Моделі внутрішнього контролю. Модель COSO: базові принципи та обмеження, компоненти внутрішнього контролю. Організація внутрішнього контролю для цілей підготовки фінансових звітів. Периметр системи внутрішнього контролю. Твердження керівництва у фінансових звітах та аналіз ризиків. Процедури контролю та їх характеристики. Контролі на рівні корпорації. Загальні ІТ-контролі. Документування ризиків та процедур контролю. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю. Ефективність дизайну та операційна ефективність процедур контролю. Методи тестування процедур контролю. Вибірка для тестування процедур контролю. Аналіз виявлених недоліків.

  Тема 4. Професійна етика та вимоги незалежності під час виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансових звітів
  Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Стандарти аудиту.
  Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів. Обов'язки управлінського персоналу та аудиторів щодо дотримання законодавства під час аудиту фінансової звітності. Основоположні принципи етики професійних бухгалтерів та концептуальної основи. Виявлення, оцінювання та реагування на загрози дотримання основоположних етичних принципів. Обговорення та оцінка ефективності наявних застережних заходів. Міжнародні стандарти незалежності. Вимоги щодо незалежності до аудиторів відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

  Тема 5. Огляд вимог Міжнародних стандартів аудиту щодо виконання завдань з аудиту фінансових звітів
  Змінена міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Передумови та характеристики завдань з надання впевненості. Рівні та типи впевненості. Види завдань з надання впевненості. Мета та загальні принципи аудиту.
  Поняття та складові аудиторського ризику. Поняття суттєвості в аудиті. Поняття шахрайства та помилки. Відповідальність управлінського персоналу та аудиторів щодо шахрайства та помилок. Процедури повідомлення про шахрайство та помилки та обставини, за яких аудитор повинен відмовитись від завдання.
  Дослідження середовища функціонування підприємства в процесі аудиту. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю.
  Отримання, прийняття та продовження аудиторських завдань. Узгодження умов виконання завдань з аудиту.
  Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази. Поняття про аудиторські докази та вимоги до них. Процедури отримання аудиторських доказів.
  Оцінка результатів виконаного завдання та викривлень, ідентифікованих під час аудиту. Повідомлення інформації з питань аудиту. Рекомендації щодо дій, які має здійснити аудитор у разі висловлення модифікованої думки в аудиторському звіті. Рекомендації щодо змісту звітів тим, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінському персоналу.
  Форми аудиторської думки щодо фінансової звітності. Визначення форми та змісту немодифікованого аудиторського звіту та оцінка доцільності немодифікованої думки у звіті аудитора в певних обставинах. Визначення та оцінка факторів та обставин, які слід враховувати при формуванні аудиторської думки в тій чи іншій ситуації, та обґрунтування аудиторські думки результатами аудиторських процедур.
  Аудиторський звіт щодо фінансової звітності. Структура аудиторського звіту.

Тривалість: 40 годинВартість:* 2500 грн.

3

Корпоративне управління

 • Програма методичниго матеріалу

  1. Корпоративне врядування. Визначення та сутність
  2. Моделі корпоративного врядування. Ризик-орієнтована модель. Модель стійкого корпоративного врядування
  3. Регуляторне середовище. Законодавство України у сфері корпоративного врядування, загальний огляд
  4. Роль зовнішнього та внутрішнього аудиту в корпоративному врядуванні. Зміни у визначенні ролі аудиту (останні тренди)
  5. Обов’язковий та необов’язковий аудит для акціонерних товариств
  6. Процедури взаємодії аудитора та системою корпоративного врядування
  7. Роль аудитора у контексті дотримання балансу інтересів та комунікацій зі стейкхолдерами акціонерного товариства
  8. Законодавчі новації
  9. Діяльність акціонерного товариства, поняття «система корпоративного врядування», органи управління за одно- або дворівневою системою управління, компетенція органів управління
  10. Посадові особи акціонерного товариства. Права, обов’язки, відповідальність
  11. Наглядова рада та рада директорів акціонерного товариства: нові правила формування та діяльності
  12. Питання контролю в акціонерного товариства. Новації щодо контрольованих пакетів акцій
  13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю
  14. Огляд змін щодо вимог до розкриття регулярної інформації, встановлених Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженим рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023. (набуло чинності з 01.01.2024)

Тривалість: 40 годинВартість:* 3500 грн.

4

Аудиторська діяльність щодо впровадження Сталого розвитку: виклики та перспективи

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Верифікація зелених облігацій - нові можливості для аудиторів.
  1.1. Зелені облігації: історія, роль та переваги
  1.2. Огляд світового та європейського ринку зелених облігацій
  1.3. Хто такі верифікатори
  1.4. Роль верифікаторів у процесі емісії зелених облігацій
  1.5. Оцінка та відбір проєктів екологічного спрямування за участю верифікатора
  Тема 2. Збалансований підхід до сталого корпоративного врядування: від принципів до практики.
  2.1 Сутність сталого корпоративного врядування. Поєднання принципів корпоративного врядування з принципами ESG.
  2.2. Огляд принципів сталого корпоративного врядування.
  2.3. Політика відносин зі стейкхолдерами.
  2.4. Огляд вимог ЕС до звітності зі сталого розвитку

Тривалість: 60 годинВартість:* 600 грн.

Етапи отримання методичного матеріалу

1

Реєстрація на сайті

Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплатіть за участь у заході та очікуйте посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Всі матеріали заходу завантажуються.

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для отримання матеріалів.

Зареєструватися для отримання рахунку

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.