Методичний матеріал за напрямом «Аудит»

Ми рекомендуємо аудиторським компаніям використовувати наші методичні матеріали при складанні внутрішньофірмових планів з підготовки персоналу та підвищення його кваліфікації.

* - застосовується знижка 15% при замовленні відеозаписів на суму ≥ 5 000 грн.

1

Кодекс етики в роботі аудитора

 • Програма методичниго матеріалу

  Блок 1: IFAC код етики для аудиту● Цілі бухгалтерської професії;● IFAC Фундаментальні принципи;● Загрози незалежності (кейси);● Заходи захисту від загроз незалежності (кейси).Блок 2: IFAC код контролю якості● Важливість системи контролю якості;● Масштаби та рівні контролю якості;● Елементи контролю якості.Блок 3: Обов'язки аудиторів● Обов'язки Аудитора у разі помилок та шахрайства;● Обов'язки Аудитора у разі порушення законодавства;● Професійне зобов'язання Аудитора, порушення етики, дисциплінарні заходи;● Захист від судових розглядів за допомогою формулювань в аудиторських звітах.

Тривалість: 4 годиниВартість:* 400 грн.

2

Застосування аудиторської вибірки під час аудиту фінансової звітності

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Аудиторська вибірка – як метод вибору елементів для отримання аудиторських доказів. Методи вибору елементів для тестування, які можуть бути застосовані аудитором відповідно до МСА 500 «Аудиторські докази». Обґрунтування доцільності проведення не суцільного тестування із застосуванням аудиторської вибірки. Організація процесу застосування аудиторської вибірки.
  Тема 2. Ключові поняття аудиторської вибірки.Статистична та нестатистична вибірка. Особливості застосування вибіркових спостережень в аудиті. Види ризиків при застосуванні аудиторської вибірки. Поняття допустимого викривлення та допустимої норма відхилень. Зв'язок допустимого викривлення та допустимої норма відхилень із суттєвістю помилки.
  Тема 3. Планування аудиторської вибірки. Поняття генеральної сукупність. Вимоги, які необхідно враховувати при визначенні генеральної сукупності. Стратифікація генеральної сукупності: мета та вимоги до проведення. Критерії для елементів найбільшої вартості та ключових елементів.
  Тема 4. Планування аудиторської вибірки для виконання тестів деталей.Методи визначення кількість елементів вибіркової сукупності при проведенні тестів деталей. Врахування результатів оцінки ризиків суттєвих викривлень на рівні тверджень при визначенні обсягу вибіркової сукупності для виконання тестів деталей.
  Тема 5. Планування аудиторської вибірки для виконання тестів контролю. Обґрунтування доцільності застосування вибіркового дослідження при виконанні тестів контролю: можливість, необхідність та доцільність. Визначення розміру вибіркової сукупності при застосуванні нестатистичної вибірки. Визначення розміру вибіркової сукупності при застосуванні статистичної вибірки.
  Тема 6. Способи відбору вибіркової сукупностіСпособи відбору для статистичної та нестатистичної вибірки. Методика застосування випадкового відбору. Методика застосування системного відбору: метод кількісної вибірки по інтервалах та метод вартісної вибірки по інтервалах;
  Тема 7. Отримання доказів щодо елементів вибіркової сукупності. Аналіз результатів перевірки вибіркової сукупності та їх екстраполяція на генеральну сукупність.Аналіз характеру і причини виявлених викривлень. Проектування викривлень вибіркового тестування на генеральну сукупність. Методика розрахунку прогнозна оцінка викривлень. Оцінка ризику неправильного висновку.

Тривалість: 10 годинВартість:* 1000 грн.

3

Аудиторський звіт: огляд практики застосування МСА та вимог регуляторів

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Аудиторський звіт та вимоги до його складання
  Види завдань з аудиту фінансових звітів загального призначення. Загальні та спеціальні вимоги Міжнародних стандартів аудиту, норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та положень нормативних документів регуляторів до структури аудиторського звіту за результатами виконання окремих груп завдань з аудиту фінансових звітів загального призначення. Форма та структура аудиторського звіту.

  Тема 2. Алгоритм формування структури та змісту складових аудиторського звіту
  Адресат аудиторського звіту. Визначені користувачі фінансових звітів.
  Думка аудитора. Процес формування думки аудитора. Оцінка результатів виконаного завдання та викривлень, ідентифікованих під час аудиту. Повідомлення інформації з питань аудиту. Форми аудиторської думки щодо фінансової звітності. Визначення форми та змісту немодифікованого аудиторського звіту та оцінка доцільності немодифікованої думки у звіті аудитора в певних обставинах. Визначення та оцінка факторів та обставин, які слід враховувати при формуванні аудиторської думки в тій чи іншій ситуації, та обґрунтування аудиторські думки результатами аудиторських процедур. Основа для аудиторської думки.
  Вплив порівняльних даних у фінансових звітах на форму аудиторської думки. Відповідальність аудитора щодо відповідних показників, порівняльної фінансової звітності та «іншої інформації».
  Припущення про безперервність діяльності. Оцінка подій або умов, що можуть свідчити про існування суттєвої невизначеності стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і визначення факторів, які можуть зменшити вплив таких подій та умов. Оцінка адекватності розкриття інформації у фінансовій звітності, що стосується принципу безперервної діяльності, та пояснення наслідків для аудиторського звіту питання безперервної діяльності.
  Вплив іншої інформації в документах, що містять перевірені фінансові звіти, на форму аудиторської думки. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань.
  Ключові питання до аудиту: правила включення до аудиторського звіту. Розгляд іншої інформації при складанні аудиторського звіту. Параграфи з інших питань. Інша відповідальність аудитора. Огляд вимог регуляторів до звіту аудитора. Врахування вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до аудиторського звіту.
  Відповідальність за фінансову звітність. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Тривалість: 6 годинВартість:* 600 грн.

4

Основні концепції МСА 540 (переглянутий) «Аудит облікових оцінок та пов’язане з ними розкриття інформації»

 • Програма методичниго матеріалу

  1. Ключові концепції МСА 540;
  2. Фактори ризику, що властиві обліковим оцінкам;
  3. Ознаки можливої упередженості управлінського персоналу;
  4. Процедури оцінки ризиків і пов’язані з ними заходи;
  5. Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення;
  6. Дії у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення;
  7. Експерт управлінського персоналу;
  8. Письмові запевнення;
  9. Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями, управлінському персоналу або іншим відповідним сторонам.

Тривалість: 4 годинВартість:* 400 грн.

5

Застосування суттєвості при виконанні завдань з аудиту фінансових звітів

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Використання суттєвості в процесі складанні фінансових звітів
  Положення МСФЗ та НП(С)БО, які вимагають розгляду суттєвості. Взаємозв’язок між суттєвістю та корисністю інформації фінансових звітів. Застосування суттєвості з метою виправлення помилок у фінансових звітах, які складаються за МСФЗ та НП(С)БО. Приклади виправлення помилок у фінансових звітах.

  Тема 2. Використання концепції суттєвості для завдань з аудиту фінансових звітів
  Поняття суттєвості на рівні фінансової звітності в цілому та її зв’язок із суттєвістю, яка використовується в процесі складання фінансових звітів. Процес визначення суттєвості на рівні фінансової звітності в цілому. Використання контрольних показників. Суттєвість для окремих класів операцій, залишків рахунків або розкриття інформації. Суттєвість для виконання аудиторських процедур. Вочевидь незначні викривлення. Застосування суттєвості під час планування завдання з аудиту. Перегляд оцінок суттєвості. Документування суттєвості.
  Тема 3. Суттєвість та оцінка невиправлених викривленьАкумуляція виявлених викривлень. Комунікація аудитора з управлінським персоналом та тими, хто наділений найвищими повноваженнями щодо виявлених викривлень у фінансовій звітності. Підсумковий аналіз невиправлених викривлень та формування думки аудитора щодо фінансової звітності. Приклади відображення у звітах аудитора інформації про виявлені суттєві викривлення, які залишились не виправленими.

Тривалість: 6 годинВартість:* 600 грн.

6

Оцінка прийнятності припущення про безперервність діяльності та належного розкриття відповідної інформації під час аудиту фінансової звітності. Вплив подій після звітного періоду на фінансову звітність та аудиторський звіт

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Застосування припущення про безперервність діяльності при складанні фінансової звітності.
  Розгляд концептуальними основами фінансового звітування припущення про безперервність діяльності. Поняття «суттєвої невизначеності» під час розгляду припущення про безперервність діяльності. Порівняння вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та Національних положено (стандартів) бухгалтерського обліку до оцінки та розкриття інформації щодо «припущенням щодо безперервності» та «суттєвої невизначеності стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі». Приклади подання інформації у примітках до фінансової звітності стосовно «припущенням щодо безперервності» та «суттєвої невизначеності стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі»

  Тема 2. Відповідальність аудитора щодо використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку під час складання фінансової звітності.
  Зв'язок між припущенням про безперервність діяльності та передбачуваною цінністю фінансових звітів для зовнішніх користувачів. Розуміння аудитором бізнес-ризиків підприємства та визначення суттєвості для оцінки розкриття інформації щодо можливості застосування припущення щодо безперервності діяльності.

  Тема 3. Мета та зміст виконання аудиторських процедур.
  Дії аудитора задля виявлення, зрозуміння та оцінки ризиків функціонування підприємства, які можуть мати вплив на можливість його діяльності на безперервній основі. Процес комунікації між аудитором та керівництвом підприємства під час дослідження питань, що пов’язані з оцінкою припущення про безперервність діяльності.

  Тема 4. Вплив результатів оцінки припущення щодо безперервності діяльності на аудиторську думку
  Умови, за яких параграф про безперервність діяльності включається до тексту аудиторського звіту. Умови, за яких питання про застосування припущення щодо безперервної діяльності не впливає на аудиторську думку, але повинно відображатись в тексті аудиторського звіту. Умови, за яких застосування припущення щодо безперервної діяльності може впливати на аудиторську думку про достовірність фінансової звітності.

Тривалість: 10 годинВартість:* 1000 грн.

7

Організація процесу виконання завдань з аудиту фінансових звітів та управління його якістю

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Аудиторська діяльність та її регулювання
  Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Стандарти аудиту.
  Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів. Обов'язки управлінського персоналу та аудиторів щодо дотримання законодавства під час аудиту фінансової звітності. Основоположні принципи етики професійних бухгалтерів та концептуальної основи. Виявлення, оцінювання та реагування на загрози дотримання фундаментальних принципів. Обговорення та оцінка ефективності наявних застережних заходів. Етичні наслідки для зовнішнього аудитора, який надає неаудиторські послуги клієнту з аудиту, включаючи послуги внутрішнього аудиту. Обставини, за яких аудитори можуть нести професійну відповідальність. Незалежність аудиторів та аудиторських фірм.

  Тема 2. Аудит як складова завдань з надання впевненості
  Змінена міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Передумови та характеристики завдань з надання впевненості. Рівні та типи впевненості (обґрунтований, обмежений, позитивний, негативний), що надається залежно від оцінюваного предмету, використаних критеріїв, застосованих процедур та якості та кількості отриманих доказів. Види завдань з надання впевненості. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом та оглядом історичної фінансової інформації, та супутніх послуг. Мета та загальні принципи аудиту.

  Тема 3. Аудиторський ризик та суттєвість
  Поняття та складові аудиторського ризику. Оцінювання бізнес ризиків, аудиторських ризиків та ризиків суттєвого викривлення для даного завдання.
  Поняття суттєвості в аудиті. Вимоги стандартів аудиту до визначення суттєвості. Визначення суттєвості та суттєвості виконання завдання.
  Поняття шахрайства та помилки. Відповідальність управлінського персоналу та аудиторів щодо шахрайства та помилок. Визначення та розробка заходів у відповідь на обставини, які вказують на ризик суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Питання, які слід розглянути, та процедури, які слід виконати для розслідування фактичних та / або потенційних викривлень у певній ситуації. Процедури повідомлення про шахрайство та помилки та обставини, за яких аудитор повинен відмовитись від завдання.

  Тема 4. Внутрішній контроль та оцінка ризиків суттєвих викривлень
  Дослідження середовища функціонування підприємства в процесі аудиту. Поняття та складові внутрішнього контролю, його цілі, методи та функції. Методи документування внутрішнього контролю. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю.
  Тема 5. Прийняття та планування завдання з аудиту
  Отримання, прийняття та продовження аудиторських завдань. Узгодження умов виконання завдань з аудиту. Питань, які слід розглянути, та процедури, які аудиторська фірма повинна виконати перед прийняттям та продовженням відносин з клієнтом та конкретного завдання.
  Стратегія аудиту. План аудиту. Програма аудиту. Використання аналітичних процедур при плануванні завдання. Врахування результатів процедур оцінки ризиків при складанні відповідної стратегії аудиту.

  Тема 6. Аудиторські докази та процедури їх отримання
  Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази. Поняття про аудиторські докази та вимоги до них. Процедури отримання аудиторських доказів. Аудиторські процедури (включаючи процедури по суті та тестування заходів контролю), необхідні для того, щоб отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі з визначених джерел для підтвердження тверджень та розкриття інформації у фінансовій звітності. Застосування аналітичних процедур до фінансової та нефінансової інформації. Методи вибору елементів для проведення тестування з метою отримання аудиторських доказів.

  Тема 7. Особливості отримання доказів в окремих сегментах аудиту
  Отримання доказів при виконанні першого завдання з аудиту щодо залишків на початок періоду. Процедури планування першого завдання аудиту.
  Використання роботи внутрішніх аудиторів. Врахування оцінки відділу внутрішнього аудиту при плануванні та результати зовнішнього аудиту.
  Використання роботи експерта. Використання пояснень та письмових запевнень управлінського персоналу. Процедури врахування законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємства в процесі аудиту фінансових звітів.
  Процес перевірки облікових оцінок та оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації.
  Оцінка впливу на звітність операцій із пов’язаними сторонами. Процедури аудиту стосовно пов’язаних сторін та операцій з ними. Обставини, які можуть свідчити про існування невстановлених пов'язаних сторін, та рекомендації щодо відповідних процедур аудиту.
  Аналіз впливу подальших подій на оцінку достовірності показників звітності. Процедури для виявлення подальших подій, які можуть вимагати коригування або розкриття у фінансовій звітності даного суб'єкта господарювання.

  Тема 8. Документування процесу аудиту та аудиторський звіт
  Види робочої документації та вимоги до її складання.
  Оцінка результатів виконаного завдання та викривлень, ідентифікованих під час аудиту. Використання аналітичних процедур на етапі завершення в рамках остаточного огляду. Оцінка того, чи планувалося та виконувалось завдання згідно з міжнародними стандартами аудиту. Оцінка того, чи відповідають видані звіти обставин завдання. Оцінка в рамках остаточного огляду окремих питань (наприклад, суттєвість, ризик, відповідність концептуальній основі) та зібраних аудиторських доказів на предмет того, чи були отримані прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі. Обґрунтування необхідності огляду контролю якості виконання певного завдання та рекомендації щодо додаткових процедур або дій, необхідних в наданих обставинах.
  Повідомлення інформації з питань аудиту. Рекомендації щодо дій, які має здійснити аудитор у разі висловлення модифікованої думки в аудиторському звіті. Рекомендації щодо змісту звітів тим, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінському персоналу.
  Форми аудиторської думки щодо фінансової звітності. Визначення форми та змісту немодифікованого аудиторського звіту та оцінка доцільності немодифікованої думки у звіті аудитора в певних обставинах. Визначення та оцінка факторів та обставин, які слід враховувати при формуванні аудиторської думки в тій чи іншій ситуації, та обґрунтування аудиторські думки результатами аудиторських процедур.
  Аудиторський звіт щодо фінансової звітності. Структура аудиторського звіту. Вплив порівняльних даних у фінансових звітах на форму аудиторської думки. Відповідальність аудитора щодо відповідних показників, порівняльної фінансової звітності та «іншої інформації».
  Припущення про безперервність діяльності. Оцінка подій або умов, що можуть свідчити про існування суттєвої невизначеності стосовно здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, і визначення факторів, які можуть зменшити вплив таких подій та умов. Оцінка адекватності розкриття інформації у фінансовій звітності, що стосується принципу безперервної діяльності, та пояснення наслідків для аудиторського звіту питання безперервної діяльності.
  Вплив іншої інформації в документах, що містять перевірені фінансові звіти, на форму аудиторської думки. Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань.

  Тема 9. Система управління якістю на рівні аудиторської фірми
  Основні зміни та перехід від елементів системи контролю якості до інтегрованого підходу в системі управління якістю. Інтеграція компонентів системи управління якістю. Управління та лідерство в контексті загальної відповідальності за управління якістю.
  Тема 10. Процес управління ризиками та їх вплив на досягнення цілей якості
  Ризик-орієнтований підхід в системі управління якістю. Встановлення цілей якості. Процес управління ризиками та їх вплив на досягнення цілей якості. Розробка та виконання заходів з моніторингу. Оцінка результатів та виявлення невідповідностей. Реагування на виявленні невідповідності. Повідомлення про результати. Оформлення процесу моніторингу та виправлення невідповідностей.

Тривалість: 40 годинВартість:* 4000 грн.

8

Практичні аспекти процесу ідентифікації та оцінки ризиків якості відповідно до МСУЯ 1

 • Програма методичниго матеріалу

  1. Підхід до ідентифікації та оцінки ризиків якості в МСУЯ 1.
  2. Визначення умов, подій, обставин, дій або їх відсутності (бездіяльності), здатних негативно вплинути на досягнення цілей якості.
  3. Поріг для визначення ризиків якості.
  4. Визначення та оцінка ризиків якості.
  5. Підсумкова оцінка ризиків якості як результат поєднання (оцінки ймовірності їх виникнення та ступеня впливу на досягнення однієї чи кількох цілей за якістю).
  6. Практичні аспекти оцінки ризиків якості.

Тривалість: 3 годиниВартість:* 300 грн.

9

Що повинен знати аудитор про ризики

 • Програма методичниго матеріалу

  Блок 1. Типи ризиків компаній
  Блок 2. COSO модель для управління ризиками та системи внутрішнього контролю
  Блок 3. Вплив бізнес ризиків на аудиторський ризик
  Блок 4. Вимоги кращих практик корпоративного управління до визначення та управління ризиками

Тривалість: 4 годиниВартість:* 400 грн.

10

Новації в звітності емітентів та аудиторів

Тривалість: 3 годиниВартість:* 300 грн.

11

Організація внутрішньої перевірки якості завдання з аудиту та проведення щорічної оцінки системи управління якістю

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Організація внутрішньої перевірки якості завдання з аудиту
  Загальна відповідальність за управління якістю та забезпечення якості під час виконання завдання. Категорії завдань, що вимагають перевірки якості завдання. Обов’язки та відповідальність спеціаліста з перевірки якості завдання. Призначення та прийнятність спеціаліста з перевірки якості завдання для виконання такої ролі. Механізм розмежування обов’язків фірми та спеціаліста, який перевіряє якість завдання. Заміна спеціаліста з перевірки якості завдання. Вимоги та обсяг документів для здійснення перевірки якості завдання з аудиту. Повідомлення про закінчення перевірки.

  Тема 2. Оцінка системи управління якістю
  Організація оцінки системи управління якістю. Висновки за результатами оцінки та розробка та впровадження відповідей/заходів реагування для подолання ризиків якості. Оцінка особи що несе кінцеву відповідальність за систему управління якістю та особи, що несе операційну відповідальність. Оформлення процесу оцінки системи управління якістю та виправлення невідповідностей. Розробка та впровадження відповідей/заходів реагування для подолання ризиків якості.

Тривалість: 3 годиниВартість:* 300 грн.

12

Головні концепції МСА 220 (переглянутого) «Управління якістю при проведенні аудиту фінансової звітності»

 • Програма методичниго матеріалу

  1. Мета стандарту управління якістю на рівні виконання окремого завдання.
  2. Загальна відповідальність за управління якістю та забезпечення якості під час виконання завдання.
  3. Ресурси, необхідні для виконання завдання. Механізм розмежування обов’язків керівника із завдання (партнера) та членів робочої групи.
  4. Професійний скептицизм членів робочої групи, фактори, що стримують прояв професійного скептицизму.
  5. Відповідні етичні вимоги, у тому числі вимоги незалежності.
  6. Підхід до управління, нагляду, прийняття та виконання завдання.
  7. Моніторинг та усунення недоліків.
  8. Документування вимог МСА 220.

Тривалість: 2 годиниВартість:* 200 грн.

13

Новий підхід до управління якістю на рівні аудиторської фірми

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Основні зміни та перехід від елементів системи контролю якості до інтегрованого підходу в системі управління якістю. Управління та лідерство в контексті загальної відповідальності за управління якістю.
  Ключові зміни стандарту з управління якістю (ISQM 1) до поточного стандарту контролю якості ( ISQC 1). Інтеграція компонентів системи управління якістю. Управління та лідерство.

  Тема 2. Процес управління ризиками та їх вплив на досягнення цілей якості.
  Ризик-орієнтований підхід в системі управління якістю. Встановлення цілей якості. Процес управління ризиками та їх вплив на досягнення цілей якості.

  Тема 3. Вимоги до моніторингу в системі управління якістю, ефективне та своєчасне виявлення встановлених невідповідностей. Розробка та впровадження відповідей/заходів реагування для подолання ризиків якості.
  Розробка та виконання заходів з моніторингу. Оцінка результатів та виявлення невідповідностей. Реагування на виявленні невідповідності. Повідомлення про результати. Оформлення процесу моніторингу та виправлення невідповідностей.

Тривалість: 10 годиниВартість:* 1000 грн.

14

Твердження резидентів «Дія Сіті» в контексті виконання завдань з надання впевненості

 • Програма методичниго матеріалу

  1. Починаємо з міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості
  2. Коротко про вимоги Закону та Постанови № 1492
  3. Обґрунтована чи обмежена: ось в чому питання.
  4. Все по класиці або:
  4.1. Прийняття
  4.2. Планування
  4.3. Виконання
  5. Звіт практикуючого фахівця та його елементи
  6. Автоматизація та документування завдання
  7. Контроль якості та вимоги МСУЯ 1
  8. Завершення завдання.
  9. Питання-відповіді

Тривалість: 3 годиниВартість:* 450 грн.

15

Трансфертне ціноутворення очима аудитора

 • Програма методичниго матеріалу

  1. ТЦУ та воєнний стан, аналіз норм ПКУ.2. Трирівнева система ТЦУ контроля: суть та наповнення.3. Дотримання вимог законодавства та запити про 30% коригування.4. Короткий апдейт по 39 статті: головне та по суті.5. Шукаємо ділову мету операції.6. Підготовка документації (функціональний аналіз; зіставність; джерела; методи; економічний аналіз).7. Висновки.8. Питання-відповіді

Тривалість: 3 годиниВартість:* 300 грн.

16

Особливості визначення справедливої вартості фінансових активів і не тільки – погляд аудитора

Тривалість: 4 годиниВартість:* 400 грн.

17

Обов’язки аудитора щодо управління якістю на рівні завдання для аудиту фінансової звітності, а також пов’язані з цим обов’язки партнера із задання

 • Програма методичниго матеріалу

  1. Ціль аудитора в системі управління якістю на рівні завдання.
  2. Відповідальність керівництва за управління та забезпечення якості аудитів. Обов'язки партнера із завдання.
  3. Відповідні етичні вимоги, в тому числі ті, що стосуються незалежності.
  4. Прийняття та продовження стосунків з клієнтами та завдань з аудиту.
  5. Виконання завдання.
  6. Моніторинг та виправлення.
  7. Оцінка діяльності.

Тривалість: 4 годиниВартість:* 400 грн.

18

Аудиторська діяльність та її регулювання

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні
  Тема 2. Стандарти аудит
  Тема 3. Професійна етика, юридична та професійна відповідальність аудиторів
  Тема 4. Незалежність аудиторів та аудиторських фірм

Тривалість: 6 годиниВартість:* 600 грн.

19

Аудит як складова завдань з надання впевненості

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Змінена міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами.
  Тема 2. Передумови та характеристики завдань з надання впевненості
  Тема 3. Види завдань з надання впевненості
  Тема 4. Мета та загальні принципи аудиту

Тривалість: 6 годиниВартість:* 600 грн.

20

Аудиторський ризик та суттєвість

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Поняття та складові аудиторського ризику.
  Тема 2. Поняття суттєвості в аудиті. Вимоги стандартів аудиту до визначення суттєвості.
  Тема 3. Поняття шахрайства та помилки.

Тривалість: 6 годиниВартість:* 600 грн.

21

Внутрішній контроль та оцінка ризиків суттєвих викривлень

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Дослідження середовища функціонування підприємства в процесі аудиту.
  Тема 2. Поняття та складові внутрішнього контролю, його цілі, методи та функції.
  Тема 3. Методи документування внутрішнього контролю.
  Тема 4. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення.
  Тема 5. Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю.
  Тема 6. Поняття та складові системи корпоративного управління.
  Тема 7. Завдання та повноваження аудиторського комітету.
  Тема 8. Комунікації аудитора з аудиторським комітетом.
  Тема 9. Внутрішній аудит.

Тривалість: 12 годинВартість:* 1200 грн.

22

Прийняття та планування завдання з аудиту

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Отримання, прийняття та продовження аудиторських завдань. Узгодження умов виконання завдань з аудиту.
  Тема 2. Стратегія аудиту. План аудиту. Програма аудиту.
  Тема 3. Функції аудитора як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Тривалість: 6 годинВартість:* 600 грн.

23

Аудиторські процедури в ризик-орієнтованому аудиті англійською мовою

 • Програма методичниго матеріалу

  Block 1: Fixed assetsBlock 2: StocksBlock 3: Operating expenseBlock 4: PayrollBlock 5: Revenue and СostsBlock 6: Loans and CashBlock 7: Accounts receivable and Accounts payableBlock 8: ForexBlock 9: Planning

Тривалість: 30 годинВартість:* 3500 грн.

24

Аудиторські докази та процедури їх отримання

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Твердження у фінансових звітах, щодо яких отримуються аудиторські докази.
  Тема 2. Поняття про аудиторські докази та вимоги до них.
  Тема 3. Процедури отримання аудиторських доказів.
  Тема 4. Методи вибору елементів для проведення тестування з метою отримання аудиторських доказів.
  Тема 5. Аудиторська вибірка.
  Тема 6. Процедури отримання вудиторських доказів в окремих сегментах фінансових звітів
  Тема 7. Використання автоматизованих засобів та прийомів отримання аудиторських доказів

Тривалість: 12 годинВартість:* 1200 грн.

25

Особливості отримання доказів в окремих сегментах аудиту

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Отримання доказів при виконанні першого завдання з аудиту щодо залишків на початок періоду.
  Тема 2.
  Використання роботи експерта.
  Тема 3.
  Використання пояснень та письмових запевнень управлінського персоналу.
  Тема 4.
  Процедури врахування законів та нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємства в процесі аудиту фінансових звітів.
  Тема 5.
  Процес перевірки облікових оцінок та оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації.
  Тема 6.
  Оцінка впливу на звітність операцій із пов’язаними сторонами.
  Тема 7.
  Аналіз впливу подальших подій на оцінку достовірності показників звітності.

Тривалість: 12 годинВартість:* 1200 грн.

26

Документування процесу аудиту та аудиторський звіт

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Види робочої документації та вимоги до її складання.
  Тема 2.
  Оцінка результатів виконаного завдання та викривлень, ідентифікованих під час аудиту.
  Тема 3.
  Повідомлення інформації з питань аудиту.
  Тема 4.
  Форми аудиторської думки щодо фінансової звітності.
  Тема 5.
  Аудиторський звіт щодо фінансової звітності.
  Тема 6.
  Структура аудиторського звіту.
  Тема 7.
  Врахування впливу порівняльних даних у фінансових звітах на форму аудиторської думки.
  Тема 8.
  Припущення про безперервність діяльності.
  Тема 9.
  Вплив іншої інформації в документах, що містять перевірені фінансові звіти, на форму аудиторської думки.
  Тема 10.
  Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань.

Тривалість: 12 годинВартість:* 1200 грн.

27

Аудиторська діяльність щодо впровадження Сталого розвитку: виклики та перспективи

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Верифікація зелених облігацій - нові можливості для аудиторів.
  1.1. Зелені облігації: історія, роль та переваги
  1.2. Огляд світового та європейського ринку зелених облігацій
  1.3. Хто такі верифікатори
  1.4. Роль верифікаторів у процесі емісії зелених облігацій
  1.5. Оцінка та відбір проєктів екологічного спрямування за участю верифікатора
  Тема 2. Збалансований підхід до сталого корпоративного врядування: від принципів до практики.
  2.1 Сутність сталого корпоративного врядування. Поєднання принципів корпоративного врядування з принципами ESG.
  2.2. Огляд принципів сталого корпоративного врядування.
  2.3. Політика відносин зі стейкхолдерами.
  2.4. Огляд вимог ЕС до звітності зі сталого розвитку

Тривалість: 6 годинВартість:* 600 грн.

28

Особливості виконання завдань та надання звітів в спеціалізованих сферах аудиту та консолідованої фінансової звітності

 • Програма методичниго матеріалу

  Тема 1. Виконання завдань з надання впевненості, що не є аудитом та оглядом історичної фінансової інформації
  Тема 2. Виконання завдань з огляду з огляду проміжної фінансової звітності та з перевірки прогнозної фінансової інформації
  Тема 3. Особливості виконання завдань з аудиту консолідованої фінансової звітності

Тривалість: 6 годинВартість:* 600 грн.

Етапи отримання методичного матеріалу

1

Реєстрація на сайті

Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплатіть за участь у заході та очікуйте посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Всі матеріали заходу завантажуються.

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для отримання матеріалів.

Зареєструватися для отримання рахунку

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.