Освітній захід: «Сучасна практика фінансового менеджменту»

З 19 жовтня 2023 року відповідно до нового Положення про безперервне професійне навчання аудиторів №400 (зі змінами внсееними згідно з Наказом Міністерства Фінансів №447 від 21.08.2023) записи занять не зааховуються в безперевне професійне навчання аудиторів, але ми рекомендуємо використовувати для проведення внутрішньофірмової підготовки кадрів та їх підвищення кваліфікації, а також як методичний матеріал.

Illustration
Illustration

Фролова Тетяна Олександрівна

д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів, професор ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Луцишин Зоряна Орестівна

д.е.н,професор, помічник проректора з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Тараса Шевченка

Лавріненко Олена Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Деталі участі

Тривалість: 40 годин

Лектор: Тетяна Фролова, Зоряна Луцишин, Олена Лавріненко

Форма проведення: відеозаняття

Вартість: 2110 грн.

Кому буде корисно:

● аудиторам, керівникам аудиторських компаній;● асистент аудитора/кандидат в аудитори/студент;● власник бізнесу/фінансовий керівник/управлінський персонал підприємства.

Переваги участі: 

● 40 ак.години якісного контенту; ● велика кількість практичних прикладів;● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття.

Програма заходу

 • Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту

  Історія виникнення фінансового менеджменту. Необхідність і сутність фінансового менеджменту. Зміст, цілі та завдання, стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту, його функції і принципи. Фінансовий механізм управління фінансами компаній.
  Базові концепції фінансового менеджменту.
  Місце і основні функції фінансового менеджменту в корпоративній ієрархії: акціонери, Рада директорів, президент, віце-президенти. «Команда» фінансового директора – головний бухгалтер, фінансовий менеджер.
  Специфіка міжнародного фінансового менеджменту.
  Інформаційна база фінансового менеджменту.

 • Тема 2. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

  Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик і його вплив на зміну вартості грошей. Операція компаундування (англ. – compounding) або (нарощування) та дисконтування (англ. – discounting). Просте компаундування (нарощення) (single compounding) та просте дисконтування (single discounting). Поняття простого і складного відсотка.

  Майбутня вартість грошей (future value, або FV) та її сутність. Розрахунок майбутньої вартості грошей поточного вкладу за умови нарахування простих та складних відсотків. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтету (annuity) або ренти. Нарахування складних відсотків. Ефективна річна ставка відсотка. Таблиці для визначення процентного фактора при розрахунку майбутньої вартості грошей.

  Поточна вартість грошей (present value, або PV) та її сутність. Розрахунок поточної вартості грошей. Поточна вартість та ставки дисконту . Поточна вартість різних грошових потоків. Розрахунок поточної вартості звичайного ануїтету. Поточна вартість довічної ренти. Таблиці для визначення процентного фактора при розрахунках поточної вартості грошей.

 • Тема 3. Менеджмент оборотного капіталу та портфельних інвестицій компанії

  Політика оборотного капіталу компанії: продажі, фінансування. Стратегії фінансування оборотного капіталу (ідеальна, консервативна, агресивна, помірна). Коефіцієнти ліквідності та грошовий бюджетинг. Грошовий бюджетинг та фінансове планування.

  Операційний та фінансовий цикли. Визначення поточних фінансових потреб компанії (ПФП) та критичний рівень зростання оборотних активів.

  Управління окремими елементами оборотних активів. Управління грошовими коштами. Способи управління товарно-матеріальними запасами (метод АВС, ХYZ-аналіз, комбінування АВС и XYZ – методів, модель Уілсона, модель визначення точки відновлення запасу), дебіторською заборгованістю. Шляхи прискорення оборотності оборотних активів, розробка програми заходів підвищення ефективності використання оборотного капіталу компанії.

  Менеджмент портфельних інвестицій. Вибір варіантів фінансових інвестицій. Формування інвестиційного портфеля, його склад і управління структурою.

  Методи оцінки фінансових інвестицій для відображенні їх у фінансовій звітності. Справедлива вартість інвестицій. Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінці фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані й дочірні підприємства за методом участі в капіталі.

  Корпоративні рішення по довгостроковим портфельним інвестиціями у валюті: інструменти («інвестиційні папери»); ефективна прибутковість на довгострокові інструменти (купон, дивіденд, ціновий, курсовий доходи); несистематичний ризик; передача траст-інститутам капітального ринку. 

 • Тема 4. Вартість і оптимізація структури капіталу компанії

  Поняття «структура капіталу». Теорії структури капіталу компанії: традиційна та Ф. Модільяні – М. Міллера. Структура капіталу та ідеальне фінансове середовище: теорема Модільяні і Міллера. Теорема Модільяні і Міллера в умовах корпоративного податку. Підтримання оптимального співвідношення між власним і позиковим капіталом. Ключові теорії формування структури капіталу компанії (компромісні теорії структури капіталу, теорії ієрархії, сигнальні моделі, динамічні моделі).

  Поняття і економічна сутність вартості капіталу. Оцінка вартості (ціни) капіталу, який залучається компанією із різних джерел.

  Моделі визначення вартості власного капіталу. Модель оцінки доходності капітальних активів (САРМ). Співвідношення ризику та доходності вкладень. Безризикова ставка доходності. Ризик країни. Ринкова премія за ризик (MRP). Оцінка ризиків та коефіцієнт бета. Коефіцієнт варіації як критерій ризику. Систематичний та несистематичний ризик. Коефіцієнт бета як втілення операційних та фінансових ризиків. Використання САРМ для прийняття рішень щодо фінансування та інвестування. Графічний аналіз ціни капіталу і ризику. Оцінювання результатів використання портфеля цінних паперів. Ціноутворення на ринку капіталів. Лінія ринку цінних паперів (security market line, SML).

  Модель прогнозованого росту дивідендів (модель Гордона). Модель прибутку на акцію (EPS – Earnings Per Share). Модель премії за ризик. Вартість нерозподіленого прибутку. Вартість привілейованих акцій. Переваги та недоліки використання власного капіталу.

  Моделі визначення вартості позикового капіталу. Вартість боргу (cost of debt). Вартість корпоративних облігацій. Переваги та недоліки використання позикового капіталу. Політика залучення позикового капіталу.

  Розрахунок середньозваженої ціни капіталу – WACC (Weighted Average Cost of Capital). Податковий щит (tax shield). Показник граничної ціни капіталу – МСС, його застосування. Шляхи оптимізації структури капіталу. Управління боргом. Вплив ціни і структури капіталу на вартість компанії.

  Оптимізація структури капіталу. Оптимальна структура капіталу на основі максимізації вартості акцій компанії. Модель Хамади: структура капіталу і облік ринкового ризику. Цільова структура капіталу. Теорія арбітражного ціноутворення С. Росса (АРТ). Модель опціонного ціноутворення Блека-Шоулза (Black–Scholes Option Pricing Model, OPM).

 • Тема 5. Фінансовий, операційний та сукупний важелі

  Управління структурою капіталу. Визначення рівня ефекту фінансового левериджу (важеля) (DFL – Degree of Financial Leverage) і його використання в управлінні капіталом.

  Управління витратами компанії. Склад і структура витрат на виробництво. Поточні витрати компанії та методи їхньої диференціації. Значення розподілу витрат на змінні (пропорційні) і умовно-постійні (непропорційні) для планування темпів збільшення прибутку. Методи поділу витрат на постійні і змінні: максимальної та мінімальної точки (high-low – високий-низький), графічний (статистичний), найменших квадратів.

  Операційний аналіз (аналіз «витрати – обсяг ­– прибуток») і використання його результатів для розробки напрямів цінової політики та максимізації прибутку. Операційний леверидж (DOL – Degree of Operating Leverage). Визначення «порогу» рентабельності (точки беззбитковості) та запасу «фінансової міцності».

  Комбінований ефект важелів (DFL – Degree of Financial Leverage).  

 • Тема 6. Дивіденди і дивідендна політика

  Поняття «дивіденди». Поняття дивідендної політики. Теорії дивідендної політики (Міллера-Модільяні, концепція врахування податкової диференціації, модель Дж. Лінтнера). Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики.

  Фактори, що визначають дивідендну політику. Законодавчі обмеження дивідендних платежів. Інвестиційні плани компанії. Контроль над акціонерним капіталом. Дохідність акціонерного капіталу. Особливості дивідендної політики ТНК.

  Прийняття рішень щодо проведення дивідендної політики. Процедура дивідендних виплат. Методи проведення дивідендної політики.

  Форми дивідендних виплат. Регулярні дивіденди у грошовій формі, додаткові дивіденди, ліквідаційні дивіденди. Виплата дивідендів акціями. Дроблення акцій (спліт). Консолідація акцій, або обернений спліт. Викуп компанією акцій з обігу. Програми реінвестування дивідендів. Приховані дивіденди. Оподаткування дивідендів.

  Оцінка дивідендної політики та її результатів методом коефіцієнтів: дивідендний дохід (Dividend Yield), або дивідендний вихід (Dividend Payout), дивіденди на акцію (Dividends Per Share, DPS), коефіцієнт дивідендних виплат (Dividend Payout Ratio – DPR), коефіцієнт утримання прибутку (Retention Ratio) Коефіцієнти обігу акціонерного капіталу. Показники оцінки ринкової дохідності акцій: коефіцієнт «ціна – чистий прибуток» (P/E – price to earnings), коефіцієнт «ціна – дохід» або «ціна – обсяг продажу» (P/S – Price/Sales), співвідношення ринкової і балансової ціни акції (M/B – market to book).

 • Тема 7. Міжнародний капітальний бюджетинг: оцінка інвестиційних проектів

  Структура корпоративних капіталовкладень, принципи та процес прийняття інвестиційних рішень. Види інвестиційної діяльності компаній. Довгострокові цілі та стратегії розвитку як основа визначення напрямків інвестиційної політики компанії. Значення реальних і фінансових інвестицій для розвитку компанії.

  Міжнародний капітальний бюджетинг: фінансове обґрунтування прямих інвестицій (інвестиційних проектів). Методи фінансової експертизи проектів і оцінка ефективності капіталовкладень. Управління реальними інвестиціями. Статичні та динамічні методи оцінки доцільності інвестицій. Метод дисконтування грошових потоків (DCF). Чиста приведена вартість (Net Present Value, NPV). Індекс (коефіцієнт) прибутковості (Profitability Index, PI). Період окупності інвестиції (Payback Period, PP). Дисконтований період окупності інвестиції (Discounted Payback Period, DPP). Метод внутрішньої ставки доходності (Internal Rate of Return, IRR). Модифікована норма прибутковості (Modified Internal Rate of Return, MIRR). Коефіцієнт ефективності інвестиції (Accounting Rate of Return, АRR).

  Моніторинг інвестиційних проектів.

 • Тема 8. Управління фінансовими ризиками компанії

  Ризики у фінансово-господарській діяльності корпоративних суб’єктів господарювання. Умови виникнення ризиків. Поняття ризик-менеджменту компанії, класифікація фінансових ризиків. Основні види фінансових ризиків, які супроводжують діяльність компанії. Ризики непередбачених витрат і перевищення кошторису витрат на виробництво. Ризики незабезпечення господарської діяльності необхідним фінансуванням. Ризики, пов’язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики, валютні ризики, глобальні інвестиційні ризики). Політико-економічний ризик (ризик країни) в міжнародному інвестуванні. Чинники, що обумовлюють політико-економічний ризик. Коефіцієнт конкордації. Методи управління ризиком країни. Рейтинги – методи аналізу ризику країни, галузі та компанії. Проблеми, що існують при визначенні ризику країни.

  Критерії прийняття управлінських фінансових рішень в умовах невизначеності. Сучасні концепції організації управління ризиками. Процес управління ризиком; розробка стратегії і тактики управління ризиком; розробка і здійснення конкретних процедур управління ризиком. Характеристика основних факторів, що визначають параметри моделі управління ризиками. Основні кількісні показники, що використовуються в моделі управління ризиками. Методи кількісної оцінки ступеня ризику. Середнє очікуване значення події ( ), дисперсія (Д), стандартне (середньоквадратичне) відхилення (s), коефіцієнт варіації (V), імовірність (частота) (Pi) виникнення деякого рівня втрат, коваріація (cov), коефіцієнт кореляції.

  Кількісні та якісні методи оцінки ризику. Аналіз чутливості, сценаріїв, методи експертних оцінок, дерева рішень, доцільності витрат.

  Ризику неплатоспроможності. Аналіз ризику неплатоспроможності підприємства. Коефіцієнтний аналіз. Зарубіжні методики. Модель Е. Альтмана. Модель Credit-Men. Оцінка фінансових ризиків за допомогою Метода Ліса. Модель CART. Модель Таффлера. Модель Д. Чессера. Модель Дж. Фулмера. Французька модель. Управління ризиком неплатоспроможності.

  Нейтралізація фінансових ризиків. Напрямки і шляхи мінімізації ризиків. Поняття нейтралізації та толерантності ризику. Стратегія уникнення ризику. Страхування як форма нейтралізації фінансових ризиків. Диверсифікація як засіб зменшення величини фінансового ризику. Стратегія хеджування ризиків.

  Управління ризиками компанії на фінансовому ринку. Виявлення ризиків. Оцінка ризиків. Вибір стратегії управління ризиками. Визначення інструментів і методів управління ризиками. Ліквідація наслідків ризиків, що реалізувалися.

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь у заході та очікуй посилання на свою електронну адресу з доступом до відеозанять. Матеріали заходу завантажуються. 

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після того, як оплата буде успішно пройдена - ми надішлемо на пошту доступ для перегляду відеозанять. (Примітка. Доступ надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail)

Зареєструватися на відеозаняття

Реєстрація на:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.