Підготовка до теоретичного іспиту «Міжнародні стандарти фінансової звітності» з атестації аудиторів

Illustration

Деталі участі

Загальна тривалість: 72 акад. години

Форма проведення: з 31 липня 3 рази/тиждень з використанням платформи Zoom

Вартість: 9200 грн. (члени ВПГО "САУ" отримують знижку 20%)

Запропонована програма підготовки до теоретичного іспиту «Міжнародні стандарти фінансової звітності» з атестації аудиторів зараховується як освітній захід безперервного професійного навчання на 72 години.
Теоретичний іспит «Міжнародні стандарти фінансової звітності» з атестації аудиторів є акредитованим АССА. Дана підготовка буде корисною тим, хто планує складати кваліфікаційний іспит.
Згідно з частиною 4 пункту 1 статті 23 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності має забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту... У суб’єкті аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, за основним місцем роботи на умовах нормальної тривалості робочого часу не менше 40 годин на тиждень (крім працівників, яким законодавством встановлено скорочену тривалість робочого часу) має працювати не менше п’яти аудиторів, які залучаються до виконання завдань, із загальної чисельності штатних кваліфікованих працівників, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи мають підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 цього Закону або скласти іспит за напрямом, зазначеним у пункті 7 частини 2 статті 19 цього Закону, або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

Викладачі

Illustration

Остап'юк Наталія Анатоліївна

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», сертифікований аудитор, DipIFR(AССА), CertIPSAS

Illustration

Зацерковна Тетяна Миколаївна 

заслужений економіст України, DipIFR(AССА), сертифікований аудитор, директор з аудиту аудиторської фірми ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ», , Член Ради АПУ

Illustration

Коршикова Рената Сергіївна

к.е.н., доцент, DipIFR (Rus), CIMA P1, в.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Illustration

Рядська Валентина Володимирівна

д.е.н., директор ТОВ "АФ "СІВЕРСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ», сертифікований аудитор, DipIFR(AССА)

Програма занять


 • Тема 1. Концептуальна основа фінансової звітності та вимоги до подання фінансових звітів за МСФЗ

  Мета, призначення та сфера застосування концептуальної основи фінансової звітності. Якісні характеристики корисної фінансової інформації (доречність, суттєвість, правдиве подання, зіставність, можливість перевірки, своєчасність, зрозумілість та інші). Інформація про економічні ресурси суб'єкта господарювання, вимоги до нього та зміни у ресурсах та вимогах. Інформація про зобов’язання та власний капітал суб'єкта господарювання, вимоги до нього та зміни у ресурсах та вимогах.
  Вимоги до змісту фінансових звітів (звіту про фінансовий стан, звіту про сукупні прибутки та звіту про зміни у власному капіталі). Застосування професійного судження для внесення коригувань у дані обліку. Окрема фінансова звітність. Огляд вимог щодо подання проміжної фінансової звітності.
  Методи складання звіту про рух грошових коштів: прямий метод, непрямий метод.

 • Тема 2. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з основними засобами та нематеріальними активами

  Сутність поняття «основні засоби» та визначення інших понять, що використовуються в МСБО 16 «Основні засоби». Компонентний облік основних засобів. Оцінка при визнанні. Порядок подальшого обліку основних засобів. Переоцінка основних засобів. Вимоги до розкриття інформації у звітності.
  МСБО 23 «Витрати на позики». Капіталізація витрати за цільовими позиками. Капіталізація витрат за нецільовими позиками. Капіталізація курсових різниць.
  Сутність поняття «нематеріальні активи» та визначення інших понять, що використовуються в МСБО 38 «Нематеріальні активи». Облікові підходи при визнанні на балансі нематеріальних активів. Оцінка при визнанні. Витрати на дослідження. Витрати на розробки. Порядок подальшого обліку нематеріальних активів. Вимоги до розкриття інформації у звітності.

 • Тема 3. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з необоротними активами: операції з інвестиційною нерухомістю, активами утримуваними для продажу, зменшення корисності активів

  Сутність поняття «інвестиційна нерухомість» та визначення інших понять, що використовуються в МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Облікові підходи при визнанні на балансі інвестиційної нерухомості. Оцінка при визнанні. Порядок подальшого обліку інвестиційної нерухомості. Вимоги до розкриття інформації у звітності.
  Сутність понять «непоточні активи, утримувані для продажу», «припинена діяльність» та визначення інших понять, що використовуються в МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». Облікові підходи при визнанні в обліку непоточних активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності. Оцінка об’єктів непоточних активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності при подальшому обліку. Зміна плану продажу об’єктів непоточних активів, утримуваних для продажу. Облікові підходи при об’єктів непоточних активів, утримуваних для продажу, та припиненої діяльності. Вимоги до розкриття інформації у звітності.
  Сутність понять «вартість при використанні», «одиниця, яка генерує грошові кошти», «Збиток від зменшення корисності» та визначення інших понять, що використовуються в МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Ідентифікація активу, корисність якого може зменшитися. Ознаки, що свідчать про можливе зменшення корисності, порядок тестування об’єктів на предмет наявності ознак зменшення корисності. Оцінка суми очікуваного відшкодування. Визнання та оцінка збитку від зменшення корисності. Вимоги до розкриття інформації у звітності.

 • Тема 4. Вимоги МСФЗ до відображення операцій з фінансовими інструментами

  Фінансові інструменти, сутність та моделі обліку. Класифікація фінансових інструментів. Тест SPPI. Застосування критеріїв класифікації фінансових інструментів за амортизованою вартістю, справедливою вартістю через інший сукупний дохід або за справедливою вартістю через прибуток (збиток), а також порядок відображення прибутків та збитків від подальшої оцінки таких фінансових інструментів. Практичні аспекти відображення в обліку операцій з фінансовими активами: позики від пов'язаних сторін. Безпроцентні позики. Обґрунтування ставки дисконтування
  Практичні аспекти визначення резерву під очікувані кредитні збитки.
  Інструменти власного капіталу. Складні і похідні фінансові інструменти. Розкриття інформації про фінансові інструменти у звіті про фінансовий стан.
  Розкриття інформації про фінансові інструменти у звіті про прибутки і збитки. Характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів. 

 • Тема 5. Консолідовані фінансові звіти, інвестиції в спільну діяльність

  Характеристика поняття групи як єдиної економічної одиниці. Визначення дочірнього підприємства. Обставини, за яких група зобов'язана готувати консолідовану фінансову звітність. Обставин, за яких група може бути звільнена від підготовки консолідованої фінансової звітності. Узгоджених дат звітності та єдиних облікових політик при підготовці консолідованої фінансової звітності. Вплив внутрігрупових операцій на статті консолідованих фінансових звітів. Використання справедливої вартості відшкодування для інвестиції в дочірнє підприємство разом із справедливою вартістю ідентифікованих активів і зобов'язань дочірньої компанії. Визначення асоційованого підприємства. Метод дольової участі для відображення інвестицій в асоційовані підприємства.
  Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу відповідно до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій». Операції, які оцінюються на основі справедливої вартості наданих інструментів власного капіталу. Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів. Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій, з ознакою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань щодо утриманого податку. Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з можливістю розрахунків грошовими коштами.
  Прибуток на акцію. Обчислення базисного прибутку на акцію відповідно до МСБО 33 «Прибуток на акцію» (у тому числі у разі бонусної емісії, випуску акцій за ринковою вартістю та випуском прав). Визначення розбавленого прибутку на акцію і його розрахунок з урахуванням конвертованої заборгованості і опціонів на акції (варантів).

 • Тема 6. Облікова політика та інші питання, що враховуються для цілей фінансового звітування

  Визначення справедливої вартості відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Первісне визнання активу та зобов’язання: фінансові та нефінансові активи і зобов’язання. Передумова оцінки для нефінансових активів. Первісна оцінка фінансових інструментів. Облік прямих витрат, пов’язаних з придбанням фінансових активів. В яких випадках необхідно коригувати договірну вартість фінансових активів та причини такого коригування. Ієрархія інформації про справедливу вартість. Методи оцінки справедливої вартості. Порядок класифікації та оцінки фінансових активів. Розкриття інформації щодо справедливої вартості.Перше застосування міжнародних стандартів для складання фінансових звітів. Винятки з ретроспективного застосування МСФЗ. Вимоги щодо подання та розкриття інформації для першої фінансової звітності, яка складається відповідно до МСФЗ.Облікова політика та облікові оцінки. Перегляд облікових оцінок. Перегляд облікової політики. Порядок виправлення помилок при складанні фінансових звітів.Ключові дати в процесі складання фінансових звітів: дата фінансових звітів, дата затвердження фінансових звітів, дата оприлюднення фінансових звітів. Вимоги МСБО 8 «Події після звітного періоду» щодо розгляду подій після звітної дати, які повинні бути враховані під час складання фінансових звітів: коригуючі та некоригуючі події.Вплив змін валютних курсів. Визначення валют і валютних курсів. Відображення операцій в іноземній валюті у функціональній валюті. Переведення функціональної валюти у валюту подання. Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів.

 • Тема 7. Окремі питання розкриття інформації у примітках до МСФЗ звітності 

  Операційні сегменти. Критерії угрупування. Кількісні пороги. Вимоги до розкриття інформації відповідно до вимог МСФЗ 8 «Операційні сегменти».
  Встановлення принципів класифікації пов'язаних сторін і їх переліку з урахуванням суттєвості відносин як один з елементів облікової політики. Визначення пов'язаних сторін в різних законодавчих та нормативних документах. Приклади визначення пов’язаності. Розкриття інформації про пов’язані сторони відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони».
  Державні гранти. Визначення та форми державної допомоги. Відображення державних грантів у фінансових звітах. Розкриття інформації про державні гранти.

 • Тема 8. Вимоги МСФЗ до відображення орендних операцій

  Ідентифікація договору оренди, визначення понять, що використовуються в МСФЗ 16 «Оренда». Облікові підходи при визнанні в обліку договору оренди орендарем. Подальший облік договору оренди орендарем. Відображення в обліку орендаря модифікації договору оренди. Облікові підходи при визнанні в обліку договору оренди орендодавцем. Визнання договору фінансової оренди. Подальший облік договору фінансової оренди орендодавцем. Відображення в обліку орендаря модифікації договору оренди. Вимоги до розкриття інформації у звітності.

 • Тема 9. Вимоги МСФЗ до відображення доходів від договорів з клієнтами

  П’ятиетапна модель визнання доходу від договорів з клієнтами. Поняття контрактного активу та контрактного зобов’язання. Загальна характеристика договору, поєднання та модифікація договорів.
  Поняття відокремлених товарів або послуг. Огляд впливу окремих умов договору на результат ідентифікації.
  Визначення ціни операції. Постійне та змінне відшкодування. Правила розподілу ціни операцій на ідентифіковані зобов’язання щодо виконання
  Умови передачі контролю над активом та моделі задоволення зобов’язань щодо виконання. Розподіл ціни операції між зобов’язаннями, які виконуються із плином часу. Контроль, який передається у певний момент часу.
  Представлення та розкриття інформації про доходи у фінансовій звітності

 • Тема 10. Вимоги МСФЗ до відображення окремих зобов’язань

  Визначення запасів відповідно до МСБО 2 «Запаси». Оцінка запасів на дату визнання та на дату складання фінансових звітів: собівартість запасів та чиста вартість реалізації запасів. Вимоги МСБО 2 «Запаси» до розкриття інформації про запаси.
  Застосування вимог відповідних стандартів бухгалтерського обліку до біологічних активів.
  Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи. Визначення та визнання забезпечення. Оцінка та використання забезпечення. Особливості застосування правил визнання та оцінки до окремих забезпечень. Розкриття інформації про забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи.
  Виплати працівникам. Визначення та категорії виплат працівникам. Короткострокові виплати працівникам. Виплати по закінченню трудової діяльності. Виплати при звільненні.
  Податок на прибуток. Визначення та класифікація тимчасових різниць між податковим та обліковим прибутком. Визнання та оцінка податку на прибуток. Подання та розкриття податку на прибуток у фінансовій звітності.

Деталі проведення

Тренінги проводяться онлайн з використанням платформи Zoom.
Після проведення кожного заняття всі учасники отримують відеозапис та додаткові матеріали.

Переваги даного навчання

Доступ до відеозаписів всіх занять

Після проведення кожного онлайн заняття у той же день Ви отримаєте його відеозапис з матеріалами до нього, Ви матимете змогу переглядати відеозапис у зручний для Вас час.

Постійне спілкування протягом всієї підготовки

Під час проведення підготовки всі учасники матимуть змогу спілкуватися та задавати питання, що виникають, у створеній для учасників групі у соціальній мережі Viber. 

Відгуки слухачів підготовки 2022

Illustration

Христина Лисканич

бухгалтер

“Вдячна ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС» за підготовку до успішної здачі іспиту. Найбільша перевага курсів закладу — викладачі. Це фахівці, які працюють у топових компаніях та мають багаторічний практичний досвід. Навчальниі програми — це можливість швидко засвоїти свіжі знання щодо аудиту за короткий проміжок часу. У ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС» продумана, глибока та інтенсивна програма навчання з правильними акцентами”

Грудень, 2022

Illustration

Ірина Тютюнник

аудитор PwC

“Навчання сприяло ефективнішому виконанню аудиторських процедур та дозволило мені застосувати отримані знання на практиці в компанії PwC та успішно здати іспит, за що вона вдячна викладачам та працівникам ТОВ «ВНЗПО «СТАТУС»”

Грудень, 2022

Illustration

Микола Кононов

старший менеджер KPMG

“Програма підготовки була складена вдало, всі теми вважає корисними. Найкориснішими темами, на мою думку, були теми, що стосувалися аудиту та МСА.
Особливо запам’яталася лекція Тетяни Зацерковної про аудит облікових оцінок: (МСА 560 Події після звітної дати, МСА 315 Внутрішній контроль та оцінка РВС, МСА 540 оцінки). Практичні заняття з аудиту, що проводила Валентина Рядська, значно допомогли в підготовці до іспиту”

Грудень, 2022

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиш свою заявку на участь у даному заході та очікуй листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату.

2

Оплата рахунку

Сплати за участь та очікуй на пошту повідомлення з розкладом занять.  

3

Отримання посилання з доступом до відеозанять

Після проведення кожного онлайн заняття у той же день Ви отримаєте його відеозапис з матеріалами до нього, Ви матимете змогу переглядати відеозапис у зручний для Вас час.Доступ до відеозаписів занять надається через Google Disk, тому для отримання доступу до заходу необхідно мати пошту Gmail. Якщо у вас немає даної пошти - прохання створити.

4

Проходження підготовки

Підготовка проходить згідно Програми іспиту МСФЗ, що затверджена рішенням Комісії з атестаціївід 22 червня 2021 року № 1.7/10/16

5

Складання іспиту та отримання сертифікату про проходження підготовки

Наші фахівці будуть консультувати вас протягом всієї підготовки до початку проведення іспиту. Після проходження даної підготовки на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного навчання. Якщо лист так і не дійшов - напиши нам, ми його обов'язково продублюємо!  

Зареєструватися на підготовку

Реєстрація на:*

Чи є Ви членом/учасником ВПГО "САУ"?*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.