Освітній захід: «Оцінка ефективності інвестиційних проектів за міжнародними стандартами»

Illustration

1. Для повноправних членів ВПГО «Спілка аудиторів України» - знижка 20% або2. Від 3 учасників і більше від компанії - знижка 20%

Деталі участі

Тривалість: 30 годин

Організатор: ТОВ "СТАТУС-ХАРКІВ"

Лектори: Тетяна Фролова, Зоряна Луцишин

Форма проведення: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 29 липня об 11 годині з використанням платформи Zoom

Вартість: 3200 грн. 

Лектори

Illustration

Фролова Тетяна Олександрівна

д.е.н., професор кафедри міжнародних фінансів, професор ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

Illustration

Луцишин Зоряна Орестівна

д.е.н, професор, помічник проректора з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Тараса Шевченка

Кому буде корисно:

● аудиторам, керівникам аудиторських компаній;● бухгалтерам.

Переваги участі: 

● 30 годин якісного контенту; ● велика кількість практичних прикладів;● роздатковий матеріал в електронному вигляді та доступ до відеозаняття вебінару протягом 1 місяця.

Програма заходу

 • Тема 1. Базові поняття та концепції інвестиційного проєктування

  Економічний зміст та роль інвестиційного проєктування в інвестиційній діяльності. Кла-сифікація інвестиційних проєктів. Концепція та оцінки інвестиційної привабливості країни, регіону, галузі, підприємства.
  Основи комерційного аналізу проекту. Основи технічного аналізу проекту. Основи ін-ституційного аналізу проекту. Основи фінансового аналізу проекту. Основи економічного ана-лізу проекту. Основи аналізу ризиків.

  Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у фінансових розрахунках. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик і його вплив на зміну вартості грошей. Операція компаундування (англ. – compounding) або (нарощування) та дисконтування (англ. – discounting). Просте компаундування (нарощення) (single compounding) та просте дисконтування (single discounting). Поняття простого і складного відсотка.

  Майбутня вартість грошей (future value, або FV) та її сутність. Розрахунок майбутньої вартості грошей поточного вкладу за умови нарахування простих та складних відсотків. Розра-хунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтету (annuity) або ренти. Нарахування складних відсотків. Ефективна річна ставка відсотка. Таблиці для визначення процентного фа-ктора при розрахунку майбутньої вартості грошей.

  Поточна вартість грошей (present value, або PV) та її сутність. Розрахунок поточної вар-тості грошей. Поточна вартість та ставки дисконту . Поточна вартість різних грошових потоків. Розрахунок поточної вартості звичайного ануїтету. Поточна вартість довічної ренти. Таблиці для визначення процентного фактора при розрахунках поточної вартості грошей.

 • Тема 2. Оцінка вартості капіталу інвестиційного проєкту

  Поняття «структура капіталу» та «вартість капіталу». Оцінка вартості (ціни) капіталу, який залучається компанією із різних джерел.
  Моделі визначення вартості власного капіталу. Модель оцінки доходності капітальних активів (САРМ). Співвідношення ризику та доходності вкладень. Безризикова ставка доходності. Ринкова премія за ризик (MRP). Оцінка ризиків та коефіцієнт бета. Систематичний та несистематичний ризик. Коефіцієнт бета як втілення операційних та фінансових ризиків. Використання САРМ для прийняття рішень щодо фінансування та інвестування. Графічний аналіз ціни капіталу і ризику. Лінія ринку цінних паперів (security market line, SML).

  Модель прогнозованого росту дивідендів (модель Гордона). Модель прибутку на акцію (EPS – Earnings Per Share). Модель премії за ризик. Вартість нерозподіленого прибутку. Вар-тість привілейованих акцій. Переваги та недоліки використання власного капіталу.

  Моделі визначення вартості позикового капіталу. Вартість боргу (cost of debt). Вартість корпоративних облігацій. Переваги та недоліки використання позикового капіталу. Політика залучення позикового капіталу.

  Розрахунок середньозваженої ціни капіталу – WACC (Weighted Average Cost of Capital). Податковий щит (tax shield). Показник граничної ціни капіталу – МСС, його застосування. Шляхи оптимізації структури капіталу.

 • Тема 3. Фінансовий та операційний левериджі в інвестиційному проєктуванні

  Управління структурою капіталу. Визначення рівня ефекту фінансового левериджу (ва-желя) (DFL – Degree of Financial Leverage) і його використання в управлінні капіталом.
  Управління витратами компанії. Склад і структура витрат на виробництво. Поточні ви-трати компанії та методи їхньої диференціації. Значення розподілу витрат на змінні (пропор-ційні) і умовно-постійні (непропорційні) для планування темпів збільшення прибутку. Методи поділу витрат на постійні і змінні: максимальної та мінімальної точки (high-low – високий-низький), графічний (статистичний), найменших квадратів.

  Операційний аналіз (аналіз «витрати – обсяг ¬– прибуток») і використання його результа-тів для розробки напрямів цінової політики та максимізації прибутку. Операційний леверидж (DOL – Degree of Operating Leverage). Визначення «порогу» рентабельності (точки беззбитко-вості) та запасу «фінансової міцності».

 • Тема 4. Основні критерії ефективності інвестиційного проєкту і методи їхньої оцінки

  Загальна характеристика методів оцінки ефективності. Статичні та динамічні методи оці-нки доцільності інвестицій. Метод дисконтування грошових потоків (DCF). Чиста приведена вартість (Net Present Value, NPV). Індекс (коефіцієнт) прибутковості (Profitability Index, PI). Пе-ріод окупності інвестиції (Payback Period, PP). Дисконтований період окупності інвестиції (Discounted Payback Period, DPP). Метод внутрішньої ставки доходності (Internal Rate of Return, IRR). Модифікована норма прибутковості (Modified Internal Rate of Return, MIRR). Коефіцієнт ефективності інвестиції (Accounting Rate of Return, АRR).

 • Тема 5. Тренінг – PBL «Оцінка ефективності інвестиційних проєктів за міжнародними стандартами»

  Практична робота з оцінки ефективності інвестиційних проєктів за міжнародними стан-дартами.

Етапи проходження навчання

1

Реєстрація на сайті

Залиште свою заявку на участь у даному заході та очікуйте листа на вказану електронну адресу з детальним описом подальших дій та рахунком на оплату. 

2

Оплата рахунку та участь у заході

Сплатіть за участь у заході та за день до проведення заходу очікуйте посилання на участь з використанням платформи Zoom.

3

Отримання сертифікату

Протягом тижня з моменту проведення заходу на електронну адресу, вказану при реєстрації, ми направимо сертифікат про проходження даного заходу. Якщо лист так і не дійшов - напишіть нам, ми його обов'язково продублюємо!  

Зареєструватися на захід

Реєстрація на:*

Код заходу:*

Дякуємо!

Ми зв'яжемося з вами найближчим часом

Can't send form.

Please try again later.

Ознайомитись з умовами договору-оферти та політикою конфіденційності.